Pytania i odpowiedzi

1. Z czego wynika różnica pomiędzy wysokością miesięcznej opłaty za mieszkanie naliczanej dla właściciela lokalu, który jest członkiem Spółdzielni, a opłaty naliczanej dla osoby nie będącej członkiem Spółdzielni.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków. Dlatego też członek wnosi niższą opłatę eksploatacyjną, bo pomniejszoną o pożytki i inne przychody z majątku spółdzielni, które spółdzielnia osiąga np. z wynajmu lokali użytkowych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej itp. Wysokość dopłaty do stawki eksploatacyjnej dla członków uzależniona jest od wyniku finansowego z własnej działalności gospodarczej, jaki w danym roku osiąga Spółdzielnia. Obecnie jest to kwota to 0,45zł za m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Jeżeli członek Spółdzielni ma więcej niż jedno mieszkanie niższa oplata eksploatacyjna jest naliczana na każdy lokal.

2. Chcę sprzedać swoje mieszkanie (dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu). Jakie formalności muszę dopełnić w Spółdzielni?

Przed udaniem się do kancelarii notarialnej należy zgłosić się do biura Spółdzielni przy Al. Wolności 19 – do Działu Członkowsko-Mieszkaniowego po zaświadczenie, w którym Spółdzielnia potwierdzi tytuł prawny do lokalu oraz uregulowanie wymaganych zobowiązań finansowych za lokal lub wykaże stan zadłużenia. Jeżeli dla lokalu jest założona księga wieczysta w zaświadczeniu zostanie wpisany numer księgi prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Głogowie.

W wypadku, gdy mieszkanie sprzedaje członek Spółdzielni, który po sprzedaży mieszkania nie będzie związany ze Spółdzielnią np. posiadaniem innego lokalu, wówczas niezbędne jest złożenie pisemnej rezygnacji z członkostwa oraz wskazanie sposobu rozliczenia udziału członkowskiego. Nie złożenie pisemnej rezygnacji z członkostwa skutkować będzie wszczęciem postępowania wewnątrzspółdzielczego w celu podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członka, który sprzedał mieszkanie.

W wypadku, gdy pomiędzy datą wydania zaświadczenia a datą sporządzenia umowy sprzedaży upłynie kolejny okres rozliczeniowy wymagalnych opłat, należy zgłosić się do Spółdzielni celem dokonania końcowego rozliczenia zobowiązań z tytułu opłat za mieszkanie oraz za zużycie wody.

3. Co trzeba zrobić - jakie formalności dopełnić po śmierci współmałżonka?

Jeżeli zmarły małżonek był członkiem Spółdzielni należy zgłosić się z aktem zgonu w biurze Spółdzielni przy Al. Wolności 19 – do Działu Członkowsko-Mieszkaniowego – pok. Nr 6, w terminie jednego miesiąca od daty zgonu. Termin ten jest ważny, bowiem z dniem zgonu ustaje członkostwo zmarłego członka i od następnego miesiąca przypadającego po dacie wygaśnięcia członkostwa zmienia się opłata eksploatacyjna naliczana na dany lokal. W przypadku zgłoszenia zgonu członka ze znacznym opóźnieniem zajdzie konieczność skorygowania opłaty eksploatacyjnej i uregulowania jednorazowo naliczonej różnicy.

Trochę inaczej przedstawia się sytuacja, jeżeli zmarły małżonek nie był członkiem Spółdzielni. Wówczas wystarczy zgłosić się we właściwej administracji osiedla i dokonać aktualizacji liczby osób zgłoszonych w deklaracji na ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Czy po zgonie współmałżonka trzeba niezwłocznie załatwić sprawy związane z nabyciem prawa do spadku?

Zarówno prawo własności lokalu wyodrębnionego na pełną własność jak i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu podlegają dziedziczeniu na ogólnych zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Przepisy te nie zakreślają terminu na dopełnienie formalności związanych ze wskazaniem osób dziedziczących spadek po zmarłym członku Spółdzielni lub osoby nie będącej członkiem. Jednakże z różnych przyczyn, np. w celu ustalenia współwłaścicieli, którzy solidarnie odpowiadają za opłaty związane z lokalem, wskazane jest nie zwlekanie z dopełnieniem tych formalności. Ponadto w przypadku, gdy przedmiotem spadku jest udział członkowski po zmarłym członku spółdzielni, spadkobierca, który nabędzie prawo do lokalu wraz z prawem do udziału członkowskiego, może ubiegać się o członkostwo w Spółdzielni nie wnosząc udziału członkowskiego w wysokości określonej w statucie spółdzielni na kwotę 1.000,00zł. Z wymaganej opłaty członkowskiej wnosi wówczas tylko opłatę z tytułu wpisowego (462,50 zł).

5. Czy można kupić mieszkanie od Spółdzielni?

W przypadku odzyskania mieszkania, do którego przysługujące wcześniej członkowi spółdzielcze lokatorskie prawo wygasło, Spółdzielnia ogłasza przetarg na zawarcie umowy ustanowienia odrębnej własności tego lokalu i jego sprzedaż.

Ogłoszenie o miejscu i czasie przeprowadzenia przetargu Spółdzielnia podaje do wiadomości zainteresowanych osób na stronie internetowej: www.smnadodrze.pl, prasie lokalnej oraz w na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.

Mieszkanie sprzedawane jest w takim stanie technicznym, w jakim zostało odzyskane przez Spółdzielnię.

Cenę wywoławczą do przetargu stanowi wartość rynkowa lokalu, którą określa rzeczoznawca majątkowy.

6. Czy Spółdzielnia wynajmuje mieszkania?

Spółdzielnia posiada w swoich zasobach pewną ilość mieszkań, które na wypadek opróżnienia może przeznaczyć na wynajem. Wybór najemcy takiego lokalu następuje w drodze przetargu. Przed ogłoszeniem przetargu w lokalu wykonywane są niezbędne prace remontowe. Lokal wyposażany jest w urządzenia sanitarne. Po stronie najemcy, który uzyska pierwszeństwo zawarcia umowy najmu jest zawarcie umów o dostawę prądu i gazu. Przed zawarciem umowy najmu pobierana jest kaucja zabezpieczająca należności wynajmującego na wypadek rozwiązania stosunku najmu. Stawka miesięcznego czynszu jest również ustalana w drodze przetargu.

Informację o przetargach na wynajem lokali mieszkalnych zamieszczane są na stronie internetowej Spółdzielni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni oraz w prasie lokalnej.

7. Na jakie zadania modernizacyjne i remontowe mieszkania jest wymagana zgoda Spółdzielni?

Zgoda Spółdzielni wymagana jest przy wszelkiego rodzaju pracach związanych z demontażem, przesuwaniem lub stawianiem ścian działowych. Spółdzielnia musi być też poinformowana o planowanym połączeniu kuchni z pokojem dziennym oraz zmianie lokalizacji kuchni lub łazienki. Dopiero po uzyskanej zgodzie, lokator będzie mógł przeprowadzić dane prace. Zgoda niezbędna jest również przy wymianie okien i drzwi balkonowych, drzwi wejściowych do mieszkania, anten i klimatyzacji na balkonach lub elewacjach budynku. Więcej na temat warunków prowadzenia różnego rodzaju prac w mieszkaniach można przeczytać w Vademecum Lokatora.