Wynik SIWZ/2-T/0138/04/2018

Przetargi UE

Informacja o wyborze oferty o udzielenie zamówienia z zachowaniem konkurencyjności
Zapytanie ofertowe nr SIWZ/2-T/0138/04/2018

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa” – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0138/16 – SIWZ/2-T/0138/04/2018

I. Nazwa Zamawiającego:

Wspólnota Mieszkaniowa Aleja Wolności 65, 67, 69 Głogów

II. Realizacja Projektu

Nr wniosku : RPDS.03.03.01-02-0138/16
Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”
Oś priorytetowa: 3.Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie: 1. OSI -3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym-OSI. Typ projektu:3.3.B.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji”.

III. Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”. Termomodernizacja budynku ul. Al. Wolności 42 (zadanie 2 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0138/16):
a) ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
b) ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy,
c) ocieplenie ściany wewnętrznej na poddaszu,
d) wymiana stolarki okiennej klatki schodowej i piwnic oraz drzwi wejściowych do budynku.

IV. Wynik postępowania

Komisja po szczegółowym zapoznaniu się ze złożoną ofertą zdecydowała o unieważnieniu postępowania przetargowego z uwagi na to, że wartość oferty w znaczący sposób przekracza wartość wydatków określoną we wniosku o dofinansowanie, a tym samym przekracza wartość środków finansowych (wkład własny) jakie Beneficjent zobowiązany był zabezpieczyć
na pokrycie wydatków kwalifikowanych zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu.

Zarząd Wspólnoty