Wynik SIWZ/1-T/0138/05/2018

Przetargi UE

Informacja o wyborze oferty o udzielenie zamówienia z zachowaniem konkurencyjności

Zapytanie ofertowe nr SIWZ/1-T/0138/05/2018

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa” – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0138/16 – SIWZ/1-T/0138/05/2018

 1. Nazwa Zamawiającego:

Wspólnota Mieszkaniowa Aleja Wolności 65, 67, 69 Głogów

 1. Realizacja Projektu

Nr wniosku : RPDS.03.03.01-02-0138/16

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”

Oś priorytetowa: 3.Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie: 1. OSI -3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym-OSI. Typ projektu:3.3.B.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji”.

 1. Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”

 1. Zadanie numer 1 – Termomodernizacja budynku ul. Al. Wolności 65, 67, 69 (zadanie 1 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0138/16):

 1. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,

 2. ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy,

 3. ocieplenie dachu skośnego,

 1. Zadanie numer 2 – Termomodernizacja budynku ul. Al. Wolności 42 (zadanie 2 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0138/16):

 1. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,

 2. ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy,

 3. ocieplenie ściany wewnętrznej na poddaszu,

 4. wymiana stolarki okiennej klatki schodowej i piwnic oraz drzwi wejściowych do budynku.

 1. Zadanie numer 3 – Modernizacja systemu grzewczego budynku ul. Al. Wolności 65, 67, 69 (zadanie 1 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0138/16):

 1. modernizacja instalacji grzewczej,
 2. wymiana i montaż nowych zaworów termostatycznych,
 3. modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
 4. montaż mieszkaniowych stacji wymiennikowych,
 1. Wynik postępowania

Komisja po szczegółowym zapoznaniu się ze złożonymi ofertami zdecydowała o odstąpieniu od wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postepowania przetargowego na tym etapie z uwagi na nie spełnienie warunku określonego w SIWZ/1-T/0138/05/2018 tj.: „W przypadku złożenia ofert częściowych warunkiem podpisania umowy i przystąpienia do realizacji robót jest podpisanie przez Zamawiającego umów na realizację wszystkich zadań objętych projektem”. Wszystkie oferty złożone w postepowaniu dotyczyły Zadania numer 3 – Modernizacja systemu grzewczego budynku ul. Al. Wolności 65, 67, 69. W postępowaniu nie wypłynęły żadne oferty na Zadania numer 1 i 2.

Ponadto wartość wszystkich ofert uznanych za ważne w znaczący sposób przekracza wartość wydatków określoną we wniosku o dofinansowanie (zadanie 1 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0138/16), a tym samym przekracza wartość środków finansowych (wkład własny) jakie Beneficjent zobowiązany był zabezpieczyć na pokrycie wydatków kwalifikowanych zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu RPDS.03.03.01-02-0138/16.