29.04.2019 | Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zwołuje w dniach 21-23 maja 2019 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, którego obrady odbędą się w 3 częściach. Szczegółowy harmonogram oraz porządek obrad w załączonym zawiadomieniu.

CZĘŚĆ PIERWSZA

21 maja 2019 r. SP nr 8  ul. G. Morcinka 2 godz.16.00

Osiedle Śródmieście, Osiedle Hutnik, Osiedle Chrobry

CZĘŚĆ DRUGA

22 maja 2019 r. SP nr 12 ul. Gomółki 43 godz.16.00

Osiedle Kopernik A , Osiedle Kopernik B, Osiedle Kopernik C

CZĘŚĆ TRZECIA

23 maja 2019 r. SP nr 14 ul. Królewska 12 godz.16.00

Osiedle Piastów Śląskich A, Osiedle Piastów Śląskich B

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA w dniach 21,22,23 maja 2019 r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Prezydium.
 2. Odczytanie listy pełnomocników członków Spółdzielni.
 3. Wybór komisji :
  – mandatowo – skrutacyjnej
  – uchwał i wniosków.
 4. Informacja o zgłoszonych projektach uchwał i sprawach do porządku obrad.
 5. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 6. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2018r.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej . – podjęcie uchwały
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 r. – podjęcie uchwały.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. – podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwał (3) w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku z działalności Spółdzielni za 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały określającej najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na lata 2019/2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zasad wyborów członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.
 15. Dyskusja i wnioski.
 16. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
 17. Zakończenie obrad.

Zawiadomienie (plik PDF)

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia (plik PDF)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej (plik PDF)

Sprawozdanie Zarządu (plik PDF)

Opinia niezależnego biegłego rewidenta (plik PDF)

Bilans 2018 (plik PDF)

Rachunek zysków i strat (plik PDF)