10.06.2020 | Aktualności

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zwołuje w dniu 02 lipca 2020r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie. Obrady odbędą się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie Plac Konstytucji 3 Maja 2 w dniu 02 lipca 2020r. o godz. 16.00. Porządek obrad nie przewiduje procedury wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Prezydium
 2. Odczytanie listy pełnomocników członków Spółdzielni.
 3. Wybór komisji :
  mandatowo – skrutacyjnej,
  uchwał i wniosków.
 4. Informacja o zgłoszonych projektach uchwał i sprawach do porządku obrad.
 5. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 6. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał przyjętych przez Walne Zgromadzenie w 2019 r.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2019 r. – podjęcie uchwały.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z wynikami przeprowadzonej lustracji – podjęcie uchwały.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. – podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwał (3) w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku z działalności Spółdzielni za 2019 r.
 12. Podjęcie uchwały określającej najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na lata 2020/2021.
 13. Podjęcie uchwał (2) w sprawie zbycia lokali użytkowych stanowiących własność Spółdzielni.
 14. Podjęcie uchwał (2) w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Spółdzielni.
 15. Korekta uchwały nr 14/2017 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie z dnia 26.10.2017 r. – podjęcie uchwały.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.
 17. Dyskusja i wnioski.
 18. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
 19. Zakończenie obrad.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, pokój nr 205 oraz na stronie www.smnadodrze.pl od dnia 10.06.2020 r. zostaną wyłożone do wglądu wszystkie materiały dotyczące porządku obrad wraz z projektami uchwał, z którymi członek spółdzielni może się zapoznać.

POUCZENIE:

Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika; ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych praw do lokali.
Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16.06.2020r.( włącznie)

Projekt uchwały zgłoszonej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
Poprawki do projektów uchwał członek ma prawo zgłaszać nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 28.06.2020r.( włącznie).

UWAGA !!!

Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie winni:

 • wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w zebraniu ze względu na koronawirusa COVID -19. Druk oświadczenia jest dostępny na stronie www.smnadodrze.pl oraz będzie dostępny podczas odbioru mandatu do głosowania.
 • posiadać rękawice ochronne, indywidualne środki ochrony ust i nosa przewidziane przepisami prawa (maseczka, przyłbica, część odzieży) oraz w miarę możliwości własny długopis, zachować odstęp podczas odbioru mandatu do głosowania.

Porządek obrad nie przewiduje procedury wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Członków ma charakter głównie sprawozdawczy. Procedura wyborcza zostanie w miarę możliwości przeprowadzona w okresie jesiennym.

Zawiadomienie (plik PDF)

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia (plik PDF)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej (plik PDF)

Sprawozdanie Zarządu (plik PDF)

Opinia niezależnego biegłego rewidenta (plik PDF)

Bilans 2019 (plik PDF)

Rachunek zysków i strat 2019 (plik PDF)

Oświadczenie (plik PDF)