02.10.2018 | Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r.

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r.

RADA NADZORCZA I ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE ZAPRASZAJĄ UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2018 R.

 

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r., sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem określającym czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką rachunkowości), czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową oraz finansową.
  2. Oferta powinna zawierać:
  • informacje o oferencie,
  • oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
  • cenę za badanie sprawozdania finansowego uwzględniającą wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania,
  • informację o badaniu spółdzielni mieszkaniowych.
  1. Pisemne oferty należy składać w terminie do 06.11.2018 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie, Al. Wolności 19, 67-200 Głogów, osobiście bądź za pośrednictwem poczty.