05.10.2017 | Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje w dniu 26 października 2017 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie. Obrady odbędą się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Gomółki 43 na Osiedlu Kopernik C o godz.16.00

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE w dniu 26 października 2017 r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Prezydium.
 2. Odczytanie listy pełnomocników członków Spółdzielni.
 3. Wybór komisji :
  – mandatowo – skrutacyjnej
  – uchwał i wniosków.
 4. Informacja o zgłoszonych projektach uchwał i sprawach do porządku obrad.
 5. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 6. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres kadencji 2014-2017 – podjęcie uchwały
 7. Wybory członków Rady Nadzorczej SM „Nadodrze” w Głogowie na kadencje 2017-2020 – podjęcie uchwały
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 9. Podjęcie uchwał (3) w sprawie zbycia lokali użytkowych stanowiących własność Spółdzielni.
 10. Dyskusja i wnioski.
 11. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
 12. Zakończenie obrad.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” przy Alei Wolności 19, pokój nr 44 od dnia 05.10.2017 r. zostaną wyłożone do wglądu wszystkie materiały dotyczące porządku obrad wraz z projektami uchwał, z którymi członek spółdzielni może się zapoznać.

POUCZENIE:

Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika; ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądanie zamieszczenia spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 10.10.2017 r.( włącznie)
Projekt uchwały zgłoszonej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
Poprawki do projektów uchwał członek ma prawo zgłaszać nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22.10.2017 r. (włącznie)

Pełna treść zawiadomienia do pobrania

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE