30.04.2018 | Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie działając na podstawie art. 83 § 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ( tj. DZ.U. z 2013r. poz. 1222 z późn. zm.) oraz na podstawie § 14 ust. 1 pkt.1) Statutu Spółdzielni zwołuje w dniach 22-24 maja 2018r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, którego obrady odbędą się w 3 częściach wg następującego harmonogramu:

CZĘŚĆ PIERWSZA

22 maja 2018 r. SP nr 2 (byłe Gimnazjum Nr 1) ul. Sikorskiego 11 godz.16.00

Osiedle Śródmieście, Osiedle Hutnik, Osiedle Chrobry

CZĘŚĆ DRUGA

23 maja 2018 r. SP nr 12 ul. Gomółki 43 godz.16.00

Osiedle Kopernik A , Osiedle Kopernik B, Osiedle Kopernik C

CZĘŚĆ TRZECIA

24 maja 2018 r. SP nr 14 ul. Królewska 12 godz.16.00

Osiedle Piastów Śląskich A, Osiedle Piastów Śląskich B

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA w dniach 22, 23, 24 maja 2018r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, wybór Prezydium.
 2. Odczytanie listy pełnomocników członków Spółdzielni.
 3. Wybór komisji:
  – mandatowo – skrutacyjnej
  – uchwał i wniosków
 4. Informacja o zgłoszonych projektach uchwał i sprawach do porządku obrad.
 5. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 6. Przedstawienie informacji z realizacji uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w 2017 r.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z wynikami przeprowadzonej lustracji. – podjęcie uchwały
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r. – podjęcie uchwały.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. – podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwał (3) w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału wyniku z działalności Spółdzielni za 2017 r.
 12. Podjęcie uchwały określającej najwyższą sumę zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć na lata 2018/2019.
 13. Podjęcie uchwał (3) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych.
 14. Podjęcie uchwał (2) w sprawie zbycia lokali użytkowych stanowiących własność Spółdzielni.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia dwóch lokali mieszkalnych stanowiących własność Spółdzielni.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.
 19. Dyskusja i wnioski.
 20. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
 21. Zakończenie obrad.

Zawiadomienie (plik PDF)

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia (plik PDF)

Informacja Zarządu (plik PDF)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej (plik PDF)

Sprawozdanie Zarządu (plik PDF)

Opinia niezależnego biegłego rewidenta (plik PDF)

Bilans 2017 (plik PDF)

Tekst jednolity statutu (plik PDF)

Projekt regulaminu Rady Nadzorczej (plik PDF)

Rachunek zysków i strat (plik PDF)