12.05.2020 | Aktualności

Sprzedajesz lub kupujesz mieszkanie w zasobach Spółdzielni? Sprawdź co należy zrobić.

Sprzedajesz lub kupujesz mieszkanie w zasobach Spółdzielni? Sprawdź co należy zrobić.

Kupno lub sprzedaż mieszkania wymaga nie tylko załatwienia formalności w banku i u notariusza. Jeśli mieszkanie znajduje się w zasobach Spółdzielni, część spraw musimy także załatwić w SM „Nadodrze”.

SPRAWY DO ZAŁATWIENIA PRZED SPORZĄDZENIEM AKTU NOTARIALNEGO

Zbywca lokalu powinien wystąpić do Spółdzielni o wydanie zaświadczenia o tytule prawnym do lokalu i niezaleganiu w opłatach za lokal. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dostępny:

  1. do pobrania na stronie internetowej www.smnadodrze.pl
  2. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 – w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym – pok. 105 lub w Kancelarii – znajdującej się na parterze – pok. Nr 10,
  3. we właściwej administracji osiedla.

Wniosek można złożyć:

  1. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 – w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym – pok. 105 lub w Kancelarii – znajdującej się na parterze – pok. Nr 10,
  2. pocztą elektroniczną: czlonkowski@smnadodrze.pl,
  3. we właściwej administracji osiedla,
  4. drogą pocztową.

Wniosek należy opatrzyć czytelnym podpisem i złożyć co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem zawarcia aktu notarialnego.

Wystawienie zaświadczenia ułatwi dołączenie potwierdzenia dokonanych wpłat, które nie zostały jeszcze zaksięgowane na rachunku Spółdzielni.

Sposób odbioru zaświadczenia – zgodnie z dyspozycją wskazaną we wniosku

Termin odbioru zaświadczenia można uzgodnić telefonicznie z pracownikami Działu Członkowsko-Mieszkaniowego – tel. 76/ 85- 20 -781 lub 501 503 147.

SPRAWY DO ZAŁATWIENIA PO ZAWARCIU AKTU NOTARIALNEGO:

Nabywca lokalu powinien przedłożyć w Spółdzielni odpis/kserokopię aktu notarialnego:

  1. osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 – w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym – pok. 105,
  2. pocztą elektroniczną: czlonkowski@smnadodrze.pl

W takim przypadku prześlemy na adres e-mail odpowiednie dokumenty do wypełnienia, które mogą być również odesłane drogą elektroniczną.

Składając odpis aktu notarialnego należy wskazać w odrębnym oświadczeniu uzgodnioną pomiędzy Zbywcą a Nabywcą lokalu datę, od której Nabywca będzie obciążany opłatami za lokal (pod warunkiem uregulowania do wskazanej daty opłat przez Zbywcę lokalu). W przypadku stwierdzenia niedokonania zapłaty opłat przez Zbywcę, Nabywca zostanie obciążony opłatami od daty sporządzenia aktu notarialnego.

Zbywca lokalu powinien skontaktować się z Działem Rozliczania Mediów celem dokonania końcowego rozliczenia należności z tytułu zużycia wody: tel. 76/ 85 20 777 lub 776 lub 775 lub 766 lub e-mail: woda@smnadodrze.pl

Wszelkich informacji w powyższej sprawie udzielają pracownicy Działu Członkowsko-Mieszkaniowego – ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 pok. 105 tel. 76/ 85 20 781 lub 780; kom. 501 503 147; adres e-mail: czlonkowski@smnadodrze.pl.

Godziny przyjmowania klientów przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48:

poniedziałki: 8.00 – 13.00
wtorki: 8.00 – 17.00
środy – dzień bez obsługi klienta zewnętrznego
czwartki: 8.00 – 13.00
piątki: 7.00 – 12.00