29.10.2020 | Aktualności

Rozliczenie sezonu grzewczego

Rozliczenie sezonu grzewczego w Głogowie

Do skrzynek pocztowych mieszkańców trafiły (lub za chwilę trafią) rozliczenia za poprzedni sezon grzewczy. Na wydruku znajduje się szczegółowe wyliczenie kosztów zużytego ciepła oraz kwota nadpłaty lub dopłaty. Dodatkowo lokatorzy 18 budynków, które zostały docieplone w ramach programu unijnego, otrzymali przykładowe rozliczenie wynikające z odczytów z podzielników kosztów ciepła.

Wszyscy mieszkańcy otrzymali rozliczenie wynikające ze sposobu, jaki dana nieruchomość przyjęła za obowiązujący. W większości jest to rozliczenie na podstawie powierzchni mieszkania. Pozostała część (około 17% lokali) rozlicza się według wskazań podzielników.

W tym roku po raz pierwszy mieszkańcy bloków, które zostały docieplone w ramach „Programu Termomodernizacji” realizowanego z dofinansowaniem unijnym, otrzymały dwa rozliczenia. Pierwsze – obowiązujące – na podstawie powierzchni użytkowej, drugie – przykładowe – na podstawie odczytów z podzielników. Na obu zapewne znajdują się inne kwoty nadpłaty/dopłaty. Kwota, która faktycznie jest do zwrotu/dopłaty znajduje się na rozliczeniu na podstawie powierzchni. Drugie – oznaczone pieczątką „rozliczenie przykładowe” – pokazuje tylko, jak wyglądałoby rozliczenie lokalu, gdyby w budynku obowiązywała metoda wg wskazań podzielników.

Powstałe nadpłaty przeznacza się na pokrycie wymagalnych zobowiązań użytkownika lokalu wobec Spółdzielni. Na pisemny wniosek, który winien być złożony w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, kwota nadpłaty po potrąceniu nieuregulowanych zobowiązań zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy. W przypadku nie złożenia wniosku kwota nadpłaty zostanie zaliczona na poczet opłat za mieszkanie. Można więc w kolejnym miesiącu pomniejszyć kwotę opłaty za mieszkanie o wysokość nadpłaty.

Niedopłaty powinny być uregulowane w ciągu miesiąca od otrzymania rozliczenia. Jej wysokość można dodać do kolejnej opłaty za mieszkanie. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek mieszkańca, kwota niedopłaty może być rozłożona na raty.

Sezon grzewczy 2019/2020 trwał od 17 września 2019 r. do 19 maja 2020r. Miał zatem 246 dni i był dłuższy od sezonu poprzedniego o 11 dni. Mimo to zużycie ciepła w zasobach Spółdzielni było niższe o 3%. Niestety wzrosły w tym samym czasie koszty zakupu ciepła. W porównaniu do poprzedniego sezonu były wyższe o 8,2%. Istotny wzrost kosztów zakupu ciepła w porównaniu do sezonu poprzedniego wynika ze zmiany taryfy dla ciepła, która w sezonie grzewczym 2019/2020 zmieniła się aż czterokrotnie. W wyniku tych zmian opłata za ciepło wzrosła o 20%.