10.01.2020 | Aktualności

Opłata za psa do końca marca

Opłata za psa do końca marca

Przypominamy, że właściciele psów są zobowiązani do uiszczenia opłaty za swojego pupila. Wpłaty należy dokonać do końca marca 2020 roku. Wysokość opłaty jest uzależniona od tego, czy pies posiada trwałe oznakowanie w postaci wszczepionego mikroprocesora.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/208/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30.10.2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, opłata na terenie miasta Głogowa wynosi w tym roku:

  1. 40,00 zł – od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie poprzez wszczepienie mikroprocesora identyfikującego,
  2. 100,00 zł – od każdego psa nie posiadającego trwałego oznakowania.

Jednocześnie informujemy, że nie pobiera się opłaty od psów zaadoptowanych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt. W związku z tym należy okazać dokument potwierdzający adopcję psa ze schroniska.

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miejską Głogów, Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze jest inkasentem zobowiązanym do poboru opłaty od posiadania psa i odprowadzenia jej na rzecz Gminy Miejskiej Głogów.

OPŁATY NALEŻY DOKONAĆ NA RACHUNEK BANKOWY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE NR 93 8669 0001 0141 7450 2000 0036

Dodatkowe informacje:

  1. Osoba, która weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego, uiszcza opłatę w wysokości połowy odpowiedniej stawki.
  2. Opłata od posiadania psów winna być uiszczona bez wezwania do dnia 31.03.2020 r. lub w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
  3. W przypadku wejścia w posiadanie psa (bądź gdy ustało jego posiadanie), jak również zmiany miejsca zamieszkania należy niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię Mieszkaniową Nadodrze. Zgłoszenia prosimy dokonywać w administracji osiedla lub w siedzibie spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, pokój nr 208.
  4. Zwolnieni z opłaty od posiadania psów na podstawie art. 18 a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są między innymi:
    1) Osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa.
    2) Osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa.

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 76/852 07 64