ZO/0149/1-I/07/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/0149/1-I/07/2017

Data ogłoszenia: ZO/0149/1-I/07/2017 24.07.2017

Termin składania ofert upływa: 08.08.2017 r. o godz. 14:00

REALIZACJA PROJEKTU P/N:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”.

Dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie
OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE
ZO/0149/1-I/07/2017 na:

Wykonanie robót instalacyjnych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Modernizacja systemu grzewczego w budynkach. Wymiana zaworów termostatycznych oraz montaż podzielników kosztów ze zdalnym odczytem w budynkach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0149/16”- ZO/0149/1-I/07/2017

Planowany termin realizacji zamówienia – od 01.07.2017 do 31.10.2018 r.

Termin składania ofert upływa – dnia 08.08.2017 r. o godz. 14:00

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze w Głogowie Aleja Wolności 19 pokój Nr 11.

Otwarcie ofert nastąpi: dnia 09.08.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” Aleja Wolności 19 67-200 Głogów pokój nr 25

Termin związania z ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Podstawa i tryb postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tyś zł netto.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe ZO/0149/1-I/07/2017 wraz z załącznikami

a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z załącznikami

b) Załącznik nr 2 – Wykaz robót

c) Załącznik nr 3 – Wykaz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry nadzoru

d) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e) Załącznik nr 5 – Oświadczenia

f) Załącznik nr 6 – Wzór umowy z Wykonawcą

g) Załącznik nr 7 – Przedmiar robót na budynki
– Załącznik nr 7.1 – Przedmiar robót na budynek przy ul. Gwiaździstej 1
– Załącznik nr 7.2 – Przedmiar robót na budynek przy ul. Gwiaździstej 3
– Załącznik nr 7.3 – Przedmiar robót na budynek przy ul. Gwiaździstej 5
– Załącznik nr 7.4 – Przedmiar robót na budynek przy ul. Gwiaździstej 7

h) Załącznik nr 8 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych

Zmiana treści zapytania ofertowego:

Zmiana treści zapytania ofertowego nr ZO/0149/1-I/07/2017 z dnia 31.07.2017 r.

Odpowiedzi na wniesione zapytania:

Odpowiedź do zapytania z dnia 24.07.2017