ZO/0146/1-P/09/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/0146/1-P/09/2017

Data ogłoszenia: ZO/0146/1-P/09/2017 22.09.2017

Termin składania ofert upływa: 04.10.2017 r. o godz. 14:00

REALIZACJA PROJEKTU P/N:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”.

Dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie
OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE
ZO/0146/1-P/09/2017 na:

Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0146/16”- ZO/0146/1-P/09/2017.

Planowany termin realizacji zamówienia – do 20.10.2017 r.

Termin składania ofert upływa – dnia 04.10.2017 r. o godz. 14:00

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze w Głogowie Aleja Wolności 19 pokój Nr 11.

Otwarcie ofert nastąpi: dnia 05.10.2017 r. o godz. 10:10 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” Aleja Wolności 19 67-200 Głogów pokój nr 25.

Termin związania z ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Podstawa i tryb postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zasada konkurencyjności, zamówienie poniżej 50 tys. zł netto.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe ZO/0146/1-I/07/2017 wraz z załącznikami

a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z załącznikami