Wynik SIWZ/0128/2-T/08/2017

Przetargi UE

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr SIWZ/0128/2-T/08/2017 na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0128/16

Informacja o wyborze oferty o udzielenie zamawiania z zachowaniem konkurencyjności
Zapytanie ofertowe nr SIWZ/0128/2-T/08/2017

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0128/16”

I. Nazwa Zamawiającego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, 67-200 Głogów, Al. Wolności 19

II. Realizacja Projektu

Nr wniosku : RPDS.03.03.01-02-0128/16
Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”
Oś priorytetowa: 3.Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie: 1. OSI -3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym-OSI. Typ projektu:3.3.B.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji”.

III. Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.

1. Zadanie numer 1 (zadanie 3 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16)- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 10-14

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych.

2. Zadanie numer 2 (zadanie 5 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16)- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 19-23

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych.

3. Zadanie numer 3 (zadanie 7 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16)- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 30-34

a) docieplenie ścian zewnętrznych budynku,
b) docieplenie zewnętrznych ścian balkonowych.

IV. Najkorzystniejsza oferta

1. Zadanie numer 1 (zadanie 3 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16)- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 10-14

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 4 firmy Zakład Usług Ogólnobudowlanych Andrzej Paździoch, 67-200 Głogów, ul. Grunwaldzka 21. Wartość złożonej oferty 338 375,89 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 338 056,09 zł.

Uzasadnienie

Firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych Andrzej Paździoch, 67-200 Głogów, ul. Grunwaldzka 21 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

2. Zadanie numer 2 (zadanie 5 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16)- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 19-23

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 4 firmy Zakład Usług Ogólnobudowlanych Andrzej Paździoch, 67-200 Głogów, ul. Grunwaldzka 21. Wartość złożonej oferty 294 575,35 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 294 017,45 zł.

Uzasadnienie

Firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych Andrzej Paździoch, 67-200 Głogów, ul. Grunwaldzka 21 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.

3. Zadanie numer 3 (zadanie 7 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0128/16)- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Łokietka 30-34

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 4 firmy Zakład Usług Ogólnobudowlanych Andrzej Paździoch, 67-200 Głogów, ul. Grunwaldzka 21. Wartość złożonej oferty 270 711,35 zł.

Komisja wyboru ofert dodatkowo przeprowadziła negocjacje cenowe z w/w firmą i ostateczna wartość oferty wynosi 270 071,88 zł.

Uzasadnienie

Firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych Andrzej Paździoch, 67-200 Głogów, ul. Grunwaldzka 21 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów.
Gwarancja wykonania przedłużona o 24 m-ce, łączenie długość gwarancji 60 m-cy. Ilość punkt jakie otrzymała w/w firma wyniosła 100.