Wynik SIWZ/3-T/0138/04/2018

Przetargi UE

Informacja o wyborze oferty o udzielenie zamówienia z zachowaniem konkurencyjności
Zapytanie ofertowe nr SIWZ/3-T/0138/04/2018

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa” – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0138/16 – SIWZ/3-T/0138/04/2018

I. Nazwa Zamawiającego:

Wspólnota Mieszkaniowa Aleja Wolności 65, 67, 69 Głogów

II. Realizacja Projektu

Nr wniosku : RPDS.03.03.01-02-0138/16
Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”
Oś priorytetowa: 3.Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie: 1. OSI -3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym-OSI. Typ projektu:3.3.B.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji”.

III. Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”. Modernizacja systemu grzewczego budynku ul. Al. Wolności 65, 67, 69 (zadanie 1 zgodnie z wnioskiem RPDS.03.03.01-02-0138/16):
a) modernizacja instalacji grzewczej,
b) wymiana i montaż nowych zaworów termostatycznych,
c) modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
d) montaż mieszkaniowych stacji wymiennikowych,

IV. Wynik postepowania

Komisja po szczegółowym zapoznaniu się ze złożonymi ofertami zdecydowała o odstąpieniu od wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postepowania przetargowego z uwagi na to, że wartość wszystkich ofert uznanych za ważne w znaczący sposób przekracza wartość wydatków określoną
we wniosku o dofinansowanie, a tym samym przekracza wartość środków finansowych (wkład własny) jakie Beneficjent zobowiązany był zabezpieczyć na pokrycie wydatków kwalifikowanych zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu.

Zarząd Wspólnoty