Wynik SIWZ/0149/2-S/06/2018

Przetargi UE

Wynik SIWZ/0149/2-S/06/2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr SIWZ/0149/2-S/06/2018 na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu stropodachu metodą wdmuchu wełny kamiennej w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0149/16”

Informacja o wyborze oferty do pobrania