Wynajem garażu

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 27.09.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” – Administracja Osiedla „Piastów Śląskich A” przy ul. Rycerskiej 17a zaprasza do składania pisemnych ofert na:

Zawarcie umowy najmu garażu o powierzchni 20,22 m2, położonego w Głogowie ul. Rycerska 17

  1. Oferty pisemne należy składać do dnia 10.10.2019 r. do godziny 10.00 w Administracji Osiedla przy ul. Rycerskiej 17a.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2019 r. o godz. 10.00.
  3. Cena wywoławcza czynszu wynosi 140,00 złotych netto (słownie: sto czterdzieści zł 00/100).
  4. Oglądanie garażu- po skontaktowaniu się z Administracją Osiedla „Piastów Śląskich A” – ul. Rycerska 17a.
  5. Zasadniczym kryterium przy wyborze oferty będzie pisemnie zaoferowana najwyższa cena.
  6. Wzór umowy najmu dostępny jest w Administracji Osiedla .

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyny.

Wszelkie informacje związane z wyborem ofert można uzyskać w Administracji Osiedla „Piastów Śląskich A” przy ul. Rycerskiej 17a bądź telefonicznie pod nr 076 852 08 70