Wykonanie robót remontowych na pawilonie

Głogów, dnia 11.09.2020 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na:

„Wykonanie robót remontowych na pawilonie handlowym „Mogador” przy ul. G. Morcinka 8”.

Termin realizacji do 30.04.2021 r.

  1. Oferty należy składać do dnia 28.09.2020 r. do godz. 15.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.09.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 67-200 Głogów.
  3. Warunki Zamówienia (W.Z.) dostępne są w wersji cyfrowej. W celu pobrania W.Z. należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie W.Z. pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie W.Z. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.
  4. Wadium na w/w prace wynosi 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100), które należy wpłacić na konto wskazane w W.Z. do dnia 28.09.2020 r.

Dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 – Dział Techniczny tel. +48 76 852 07 22.