SIWZ/0128/2-T/08/2017

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ/0128/2-T/08/2017

Data Ogłoszenia: SIWZ/0128/2-T/08/2017 01.09.2017

Termin składania ofert upływa: 26.09.2017 r. o godz. 14:00

REALIZACJA PROJEKTU P/N:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”.

Dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie
OGŁASZA PRZETARG (SIWZ/0128/2-T/08/2017) na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0128/16” – SIWZ/0128/2-T/08/2017

Planowany termin realizacji zamówienia – od 02.10.2017 do 31.10.2018 r.

Termin składania ofert upływa – dnia 26.09.2017 r. o godz. 14:00

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze w Głogowie Aleja Wolności 19 pokój Nr 11.

Otwarcie ofert nastąpi – dnia 27.09.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” Aleja Wolności 19 67-200 Głogów pokój nr 25

Termin związania z ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Podstawa i tryb postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tyś zł netto.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz prawo do unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ/0128/2-T/08/2017 wraz z załącznikami

  a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z załącznikami

  b) Załącznik nr 2 – Wykaz robót

  c) Załącznik nr 3 – Wykaz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry nadzoru

  d) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  e) Załącznik nr 5 – Oświadczenia

  f) Załącznik nr 6 – Wzór umowy z Wykonawcą

 1. Załącznik nr 7 – Przedmiar robót na budynki

  Załącznik nr 7.1 – Przedmiar robót – Docieplenie ścian ze zmianą kolorystyki elewacji budynku przy ul. Łokietka 10-14.

  Załącznik nr 7.2 – Przedmiar robót – Docieplenie ścian ze zmianą kolorystyki elewacji budynku przy ul. Łokietka 19-23.

  Załącznik nr 7.3 – Przedmiar robót – Docieplenie ścian ze zmianą kolorystyki elewacji budynku przy ul. Łokietka 30-34.

 1. Załącznik nr 8 – Projekt architektoniczno-budowalny

  Załącznik nr 8.1 – Projekt docieplenia i remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Głogowie przy ul. Łokietka 10 – 14.

  Załącznik nr 8.2 – Projekt docieplenia i remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Głogowie przy ul. Łokietka 19 – 23.

  Załącznik nr 8.3 – Projekt docieplenia i remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Głogowie przy ul. Łokietka 30 – 34.

 1. Załącznik nr 9 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych

  Załącznik nr 9.1 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych a budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łokietka 10-14.

  Załącznik nr 9.2– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych a budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łokietka 19-23.

  Załącznik nr 9.3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych a budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łokietka 30-34.