SIWZ/2-T/0138/04/2018

Przetargi UE

OGŁOSZENIE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ/2-T/0138/04/2018

Data Ogłoszenia: 23.04.2018 r.
Termin składania ofert upływa: 08.05.2018 r. o godz. 12:00

REALIZACJA PROJEKTU P/N:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”

Dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wspólnota Mieszkaniowa Aleja Wolności 65, 67, 69 Głogów
OGŁASZA PRZETARG (SIWZ/2-T/0138/04/2018) na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa” – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0138/16 – SIWZ/2-T/0138/04/2018.

Planowany termin realizacji zamówienia – od 21.05.2018 r. do 31.10.2018 r.

Termin składania ofert upływa- dnia 08.05.2018 r. o godz. 12:00

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze w Głogowie Aleja Wolności 19 pokój Nr 11.

Otwarcie ofert nastąpi – dnia 09.05.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” Aleja Wolności 19, 67-200 Głogów pokój nr 29.

Termin związania z ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Podstawa i tryb postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tyś zł netto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz prawo do unieważnienia przetargu w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ/2-T/0138/04/2018 wraz z załącznikami
  a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z załącznikami
  b) Załącznik nr 2 – Wykaz robót
  c) Załącznik nr 3 – Wykaz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry nadzoru
  d) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  e) Załącznik nr 5 – Oświadczenia
 2. Załącznik nr 6 – Przedmiar robót: Docieplenie ścian ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Al. Wolności 42.
 3. Załącznik nr 7 – Projekt budowlany
  – Załącznik nr 7.1 – Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego Al. Wolności 42 wraz ze zmianą kolorystyki elewacji.
  – Załącznik nr 7.2 – Projekt zmian – Docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego Al. Wolności 42 wraz ze zmianą kolorystyki elewacji.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w wersji cyfrowej. W celu otrzymania SIWZ należy dokonać rejestracji wysyłając na adres: przetargi@smnadodrze.pl następujące dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobór SIWZ. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Krzysztof Walkowiak – Starszy Inspektor ds. zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej„ Nadodrze” w Głogowie, tel. 76/ 852-07-27.