Najem lokalu ul. Królewska

OGŁOSZENIE 

Głogów, dnia 9.04.2019 r. 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE STAWKI CZYNSZU I PIERWSZEŃSTWO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

  • ul. KRÓLEWSKIEJ 21/4
  • pow. użytkowa –35,4 m2
  • MIESZKANIE 1-POKOJOWE NA I PIĘTRZE

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z ADMINISTRACJĄ OSIEDLA PIASTÓW ŚLĄSKICH A – ul. RYCERSKA 17A – tel. 76 85 20 870.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 16,00 zł za m2 powierzchni użytkowej mieszkania, tj. 566,40 zł miesięcznie.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 KWIETNIA 2019 r. o godz. 10-tej w siedzibie Spółdzielni przy ul.. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 48 – SALA NR 3 (NA PARTERZE BUDYNKU)

Zainteresowani wynajęciem mieszkania winni złożyć w KANCELARII Spółdzielni – parter – pok. 10 pisemną ofertę przystąpienia do przetargu na wynajęcie mieszkania wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł – w terminie do 26 kwietnia 2019 r. do godz. 12.00

Wadium należy wpłacić na rachunek Nr – 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa.

W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które złożyły oferty przystąpienia do przetargu i dokonały wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY NAJMU:

Z oferentem wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu umowa najmu zostanie zawarta na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy, w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym zasobie Nieruchomości – Rozdziału 2b, który określa warunki i zasady najmu instytucjonalnego , w szczególności:

1) umowa zostanie zawarta na CZAS OKREŚLONY – do 5 lat (z możliwością przedłużenia okresu najmu na następny czas określony)

2) zawarcie umowy uzależnione będzie od wniesienia kaucji zabezpieczającej na pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu w wysokości 3 – krotnej stawki wylicytowanego miesięcznego czynszu,

3) najemca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego w którym, na wypadek rozwiązania stosunku najmu, podda się egzekucji z obowiązkiem opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym przez Spółdzielnię wraz z przyjęciem do wiadomości, że w razie konieczności wykonania obowiązku opróżnienia lokalu prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje. Koszty złożenia tego oświadczenia pokrywa najemca lokalu. W przypadku niezłożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. 3 umowa najmu będzie nieważna a wpłacone przez oferenta wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Lokal zostanie przekazany najemcy Protokołem zdawczo-odbiorczym przez administrację osiedla „Piastów Śląskich A”- po wniesieniu kaucji, podpisaniu umowy najmu i przedłożeniu oświadczenia notarialnego, o którym mowa w pkt. 3.

Miesięczna opłata z tytułu najmu lokalu obejmować będzie:

  • wylicytowany czynsz
  • zaliczkę na poczet kosztów centralnego ogrzewania
  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – naliczaną od ilości osób korzystających z lokalu.
  • Najemca lokalu ponosi również koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej i gazu.

Spółdzielni przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w Biurze Spółdzielni – w Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym w pok. Nr 105 i 106 – tel. 76/85-20-781 lub 85-20-780