SIWZ/0128/2-S/06/2018

Przetargi UE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ/0128/2-S/06/2018

Data ogłoszenia: SIWZ/0128/2-S/06/2018 28.06.2018 r.

Termin składania ofert upływa: 16.07.2018 r. o godz. 9:00

REALIZACJA PROJEKTU P/N:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”.

Dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie
OGŁASZA PRZETARG
SIWZ/0128/2-S/06/2018 na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu stropodachu metodą wdmuchu wełny kamiennej w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0128/16” – SIWZ/0128/2-S/06/2018

Planowany termin realizacji zamówienia – od lipca 2018 do 30.11.2018 r.

Termin składania ofert upływa – dnia 16.07.2018 r. o godz. 9:00.

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze w Głogowie Aleja Wolności 19 pokój Nr 11.

Otwarcie ofert nastąpi – dnia 16.07.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” Aleja Wolności 19 67-200 Głogów pokój nr 25

Termin związania z ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Podstawa i tryb postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tyś zł netto.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SIWZ/0128/2-S/06/2018 wraz z załącznikami

  1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z załącznikami

  2. Załącznik nr 2 – Wykaz robót

  3. Załącznik nr 3 – Wykaz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry nadzoru

  4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Załącznik nr 5 – Oświadczenia

  6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy z Wykonawcą

  7. Załącznik nr 7 – Przedmiar robót na budynki

– Załącznik nr 7.1– Przedmiar robót na budynek przy ul. Armii Krajowej 2-4

– Załącznik nr 7.2– Przedmiar robót na budynek przy ul. Armii Krajowej 6-8

– Załącznik nr 7.3– Przedmiar robót na budynek przy ul. Armii Krajowej 10-12

– Załącznik nr 7.4– Przedmiar robót na budynek przy ul. Armii Krajowej 14-16

– Załącznik nr 7.5– Przedmiar robót na budynek przy ul. Armii Krajowej 18-20

– Załącznik nr 7.6– Przedmiar robót na budynek przy ul. Armii Krajowej 22-26

– Załącznik nr 7.7– Przedmiar robót na budynek przy ul. Armii Krajowej 28-30

– Załącznik nr 7.8– Przedmiar robót na budynek przy ul. Łokietka 10-14

– Załącznik nr 7.9– Przedmiar robót na budynek przy ul. Łokietka 16-24

– Załącznik nr 7.10– Przedmiar robót na budynek przy ul. Łokietka 19-23

– Załącznik nr 7.11– Przedmiar robót na budynek przy ul. Łokietka 26-28

– Załącznik nr 7.12– Przedmiar robót na budynek przy ul. Łokietka 30-34

– Załącznik nr 7.13– Przedmiar robót na budynek przy ul. Królewska 16

– Załącznik nr 7.14– Przedmiar robót na budynek przy ul. Kasztelańska 2-6

– Załącznik nr 7.14– Przedmiar robót na budynek przy ul. Kasztelańska 8-10

– Załącznik nr 7.16– Przedmiar robót na budynek przy ul. Jagiellońska 55