11.01.2021 | Aktualności

Dwie stawki opłaty od posiadania psów

Dwie stawki opłaty od posiadania psów w Głogowie

Właściciele psów są zobowiązani do uiszczenia opłaty za swojego pupila. Wpłaty należy dokonać do końca marca 2021 roku. Wysokość opłaty jest uzależniona od tego, czy pies posiada trwałe oznakowanie w postaci wszczepionego mikroprocesora.

 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/208/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30.10.2012r. w sprawie opłaty od posiadania psów opłata wynosi w 2021 roku:

  1. 40,00 zł – od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie poprzez wszczepienie mikroprocesora identyfikującego,
  2. 100,00 zł – od każdego psa nie posiadającego trwałego oznakowania, o którym mowa w punkcie 1 ust. 1.

Na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miejską Głogów, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie jest inkasentem zobowiązanym do poboru opłaty od posiadania psa i odprowadzenia jej na rzecz Gminy.

Opłata od posiadania psów winna być uiszczona bez wezwania do dnia 31.03.2021 r. lub w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa. Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów wygasa z końcem roku, w którym ustało posiadanie psa.

Osoby zamieszkujące w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie opłaty winny dokonywać na rachunek bankowy SM „Nadodrze” nr 93 8669 0001 0141 7450 2000 0036.

Gdy pies posiada wszczepiony mikroprocesor, należy w Administracji Osiedla lub w siedzibie SM „Nadodrze” przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, pokój nr 107 okazać odpowiednie zaświadczenie lub adnotację w książeczce zdrowia. Dokumenty te uprawniają do uiszczenia opłaty od posiadania psa w niższej wysokości, tj. 40,00 zł. Skan dokumentu można też wysłać drogą mailową na adres: czynsze@smnadodrze.pl

Dodatkowe informacje:

  1. Osoba, która weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego, uiszcza opłatę w wysokości połowy odpowiedniej stawki określonej w punkcie 1 ust. 1 i 2.

  2. W przypadku wejścia w posiadanie psa lub gdy ustało jego posiadanie, jak również w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania należy niezwłocznie powiadomić Spółdzielnię Mieszkaniową „Nadodrze” w Głogowie.

  3. Nie pobiera się opłaty od psów zaadoptowanych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt. W związku z tym należy okazać dokument potwierdzający adopcję psa ze schroniska.

  4. Zwolnieni z opłaty od posiadania psów na podstawie art.18 a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są między innymi:

    1. Osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa.

    2. Osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 76 852 07 53.