11.05.2017 | Aktualności

Program wymiany głowic termostatycznych

Program wymiany głowic w Głogowie

Ruszył pięcioletni program wymiany głowic termostatycznych w całych zasobach SM „Nadodrze”. Po pierwsze pozwoli on dostosować system do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, po drugie – doprowadzi do zastąpienia starych, często już zużytych, głowic na nowe urządzenia, które zapewnią lepszą regulację temperatury w pomieszczeniach.

W 1993 roku w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie rozpoczęto modernizację instalacji centralnego ogrzewania, w ramach której wykonano montaż zaworów i głowic termostatycznych firmy IMI Hydronic Engineering (Heimeier) z wstępną nastawą, eliminując tzw. „kryzy”. W następnych latach przeprowadzono wstępne zrównoważenie hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania, zapewniając wszystkim odbiornikom (grzejnikom) odpowiednią ilość ciepła w zależności od zapotrzebowania, a zamontowanie głowicy termostatycznej umożliwiło regulację temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

Od montażu pierwszych głowic i zaworów termostatycznych minęły już ponad 24 lata. W związku z sygnałami, że ustawienia głowic termostatycznych na zaworach mają coraz większe odchylenia od wartości normowych, Dział Eksploatacji w roku 2016 podjął rozmowy z firmą IMI Hydronic Engineering (Heimeier) w sprawie możliwości przetestowania głowic pod kątem poprawności ich działania oraz sprawdzenia utrzymywania założonych parametrów technicznych.

Wyniki przeprowadzonego testu wskazują, że głowice termostatyczne po wieloletnim okresie użytkowania wykazują symptomy zużycia. Ponad 50 procent testowanych głowic wykazało odchylenia od założonych parametrów technicznych, m.in. poprzez wytarcie trzpienia, który jest odpowiedzialny za regulację dopływu czynnika do grzejnika oraz jego otwarcie i zamkniecie, a także poprzez zwiększone opory regulacji wynikające ze zużycia elementów obrotowych.

Mając na uwadze wyniki przeprowadzonego testu oraz konieczność wprowadzenia możliwości utrzymania minimalnej temperatury w lokalu na poziomie nie mniejszym niż +16oC (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), wskazane było uruchomienie kilkuletniego programu wymiany głowic termostatycznych w zasobach Spółdzielni na głowice typu „K” o nastawie 2-5.

W związku z utrzymywaniem bardzo różnych temperatur w mieszkaniach, zwłaszcza tych niezamieszkałych, występowały znaczne przepływy ciepła pomiędzy poszczególnymi lokalami. Aby ustabilizować zapotrzebowanie na ciepło w budynkach wielorodzinnych, a tym samym zmniejszyć to zapotrzebowanie, ustawowo wprowadzono obowiązek utrzymywania temperatury w poszczególnych mieszkaniach nie mniejszej niż 16 stopni Celsjusza. Realizacja obecnego programu ma więc na celu nie tylko przywrócenie pełnej sprawności głowic termostatycznych, ale również wprowadzenie nałożonych na właścicieli i zarządców obowiązków wynikających z przytoczonego rozporządzenia.

W oparciu o powyższe przesłanki Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła decyzję o uruchomieniu pięcioletniego programu wymiany głowic termostatycznych w całych zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie. W tym okresie realizacja programu będzie współfinansowana dla członków z Centralnego Funduszu Remontowego Spółdzielni w wysokości 50 procent kosztów.