ZO/0128/1-S/07/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/0128/1-S/07/2017

Data Ogłoszenia: ZO/0128/1-S/07/2017 24.07.2017

Termin składania ofert upływa: 09.08.2017 r. o godz. 14:00

REALIZACJA PROJEKTU P/N:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”.

Dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie
OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE
ZO/0128/1-S/07/2017 na:

Wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu stropodachu metodą wdmuchu wełny kamiennej w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0128/16” – ZO/0128/1-S/07/2017 

Planowany termin realizacji zamówienia – od 01.07.2017 r. do 31.10.2018 r.

Termin składania ofert upływa – dnia 09.08.2017 r. o godz. 14:00

Miejsce składania ofert: Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze w Głogowie Aleja Wolności 19 pokój Nr 11.

Otwarcie ofert nastąpi – dnia 10.08.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” Aleja Wolności 19 67-200 Głogów pokój nr 25

Termin związania z ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Podstawa i tryb postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tyś zł netto.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe ZO/0128/1-S/07/2017 wraz z załącznikami

a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wraz z załącznikami

b) Załącznik nr 2 – Wykaz robót

c) Załącznik nr 3 – Wykaz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry nadzoru

d) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e) Załącznik nr 5 – Oświadczenia

f) Załącznik nr 6 – Wzór umowy z Wykonawcą

g) Załącznik nr 7 – Przedmiar robót na budynki

– Załącznik nr 7.1– Przedmiar robót na budynek przy ul. Armii Krajowej 2-4

– Załącznik nr 7.2– Przedmiar robót na budynek przy ul. Armii Krajowej 6-8

– Załącznik nr 7.3– Przedmiar robót na budynek przy ul. Armii Krajowej 10-12

– Załącznik nr 7.4– Przedmiar robót na budynek przy ul. Armii Krajowej 14-16

– Załącznik nr 7.5– Przedmiar robót na budynek przy ul. Armii Krajowej 18-20

– Załącznik nr 7.6– Przedmiar robót na budynek przy ul. Armii Krajowej 22-26

– Załącznik nr 7.7– Przedmiar robót na budynek przy ul. Armii Krajowej 28-30

– Załącznik nr 7.8– Przedmiar robót na budynek przy ul. Łokietka 10-14

– Załącznik nr 7.9– Przedmiar robót na budynek przy ul. Łokietka 16-24

– Załącznik nr 7.10– Przedmiar robót na budynek przy ul. Łokietka 19-23

– Załącznik nr 7.11– Przedmiar robót na budynek przy ul. Łokietka 26-28

– Załącznik nr 7.12– Przedmiar robót na budynek przy ul. Łokietka 30-34

– Załącznik nr 7.13– Przedmiar robót na budynek przy ul. Królewska 16

– Załącznik nr 7.14– Przedmiar robót na budynek przy ul. Kasztelańska 2-6

– Załącznik nr 7.14– Przedmiar robót na budynek przy ul. Kasztelańska 8-10

– Załącznik nr 7.16– Przedmiar robót na budynek przy ul. Jagiellońska 55