Wynik ZO/0128/1-P/09/2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr ZO/0128/1-P/09/2017 na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0128/16

Informacja o wyborze oferty o udzielenie zamówienia z zachowaniem konkurencyjności
Zapytanie ofertowe nr ZO/0128/1-P/09/2017

Informacja dotyczy zamówienia udzielonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0128/16”- ZO/0128/1-P/09/2017

I. Nazwa Zamawiającego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, 67-200 Głogów, Al. Wolności 19

II. Realizacja Projektu

Nr wniosku : RPDS.03.03.01-02-0128/16
Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”
Oś priorytetowa: 3.Gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Poddziałanie: 1. OSI -3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym-OSI. Typ projektu:3.3.B.Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji”

III. Przedmiot zamówienia

Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa – Termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.

IV. Najkorzystniejsza oferta

Komisja wyboru ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę nr 2 firmy Toppoligrafia S.C., 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 3. Wartość złożonej oferty 1 162,35 zł.

Uzasadnienie

Toppoligrafia S.C., 67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 3 złożyła ofertę spełniającą kryteria formalne oraz zdobyła najwyższą liczbę punktów. Liczba punktów, jakie otrzymała w/w firma, wyniosła 100.