Mieszkanie do wynajęcia

OGŁOSZENIE

Głogów, dnia 8 stycznia 2017 r.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „NADODRZE” W GŁOGOWIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA USTALENIE STAWKI CZYNSZU I PIERWSZEŃSTWO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO ul. OBROŃCÓW POKOJU 7D/108

  • pow. użytkowa
  • 36,1 m2
  • 2 pokoje IIIp.

Lokal będący przedmiotem przetargu można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z administracją os. Hutnik – ul. C.K. Norwida 4A – tel. 76/ 85 20 820.

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 18,00 zł za m2 powierzchni użytkowej mieszkania, tj. 649,80 zł miesięcznie.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 LUTEGO 2018 r. o godz. 9-tej w siedzibie Spółdzielni przy Al. Wolności 19 – sala nr 25.

Zainteresowani wynajęciem mieszkania winni złożyć w Kancelarii Spółdzielni (w Punkcie informacyjno-podawczym znajdującym się na parterze) pisemną ofertę przystąpienia do przetargu na wynajęcie mieszkania wraz z dowodem wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł – w terminie do 02 LUTEGO 2018r. do godz. 12.00

Wadium należy wpłacić na rachunek Nr – 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa.

W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które złożyły oferty przystąpienia do przetargu i dokonały wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.

WARUNKI ZAWARCIA UMOWY NAJMU:

Z oferentem wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu umowa najmu zostanie zawarta na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy, w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym zasobie Nieruchomości tj. rozdziału 2b określającego warunki i zasady najmu instytucjalnego a w szczególności :

  1. umowa zostanie zawarta na CZAS OKREŚLONY – do 5 lat (z możliwością przedłużenia okresu najmu)
  2. zawarcie umowy uzależnione będzie od wniesienia kaucji zabezpieczającej na pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu w wysokości 3 – krotnej stawki miesięcznego czynszu
  3. najemca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego w którym, na wypadek rozwiązania stosunku najmu, podda się egzekucji z obowiązkiem opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu w terminie wskazanym przez Spółdzielnię wraz z przyjęciem do wiadomości, że w razie konieczności wykonania obowiązku opróżnienia lokalu prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje. Koszty złożenia tego oświadczenia pokrywa najemca lokalu. W przypadku niezłożenia oświadczenia o którym mowa w pkt. 3 umowa najmu będzie nieważna a wpłacone przez oferenta wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

Lokal zostanie przekazany najemcy Protokołem zdawczo-odbiorczym przez ADM Hutnik- po wniesieniu kaucji, podpisaniu umowy najmu i przedłożeniu oświadczenia notarialnego, o którym mowa w pkt. 3.

Miesięczna opłata z tytułu najmu lokalu obejmować będzie:

  • wylicytowany czynsz
  • zaliczkę na poczet kosztów centralnego ogrzewania
  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – naliczaną zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Głogowa od ilości osób korzystających z lokalu.
  • najemca lokalu ponosi również koszty zużycia wody oraz energii elektrycznej i gazu.

Spółdzielni przysługuje prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołanie bez podania przyczyny.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni w pok. Nr 6 lub 7 – tel. 76/85-20-780 lub 85-20-781